RODO i polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1. Administrator Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Neisa Sp. z o.o. , ul. Metalow 3, 43-100 Tychy (nr KRS 0000826592), dalej zwana „Administratorem”.

2. Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

a. zawierania, wykonywania umów oraz realizacji procesu reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. wysyłania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, marketingowych (na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia; podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub w na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – marketing bezpośredni);

c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);

d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. w celu badania satysfakcji klientów i określania, jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych.

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza EOG).

4. Okres retencji, czyli jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż to konieczne.

a. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

b. Jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. do celów marketingowych, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Ciebie zgody;

c. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Twoje dane zostały zebrane, Twoje dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Informujemy, iż masz:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo do przenoszenia danych;

b. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. O ile realizacja tych praw, jest zgodna z RODO oraz innymi przepisami regulującymi kwestię ochrony danych osobowych.

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług. Niepodanie danych może np. uniemożliwić zawarcie umowy.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je, bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony internetowe firmy Neisa mogą automatycznie tworzyć statystyki wizyt Internautów. Dane statystyczne wykorzystujemy w celu udoskonalania naszych stron internetowych oraz innych serwisów i usług dostępnych w naszych domenach. Śledząc trendy wizyt poszczególnych Internautów możemy dokładniej dopasować tematykę prezentowanych materiałów tak by optymalnie sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz gości. W tym zakresie gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje dotyczące odwiedzin naszych stron internetowych, serwisów i usług:

  • Adres IP komputera odwiedzającego
  • Nazwę kanoniczną dla adresu IP komputera odwiedzającego
  • System operacyjny komputera odwiedzającego
  • Rozdzielczość ekranu komputera odwiedzającego
  • Rodzaj i wersję przeglądarki internetowej
  • Datę i godzinę zainicjowania połączenia
  • Adresy URL odwiedzonych stron i podstron
  • Nazwy i rodzaj innych odwiedzonych serwisów i usług
  • Liczbę i czas trwania odwiedzin

Stosowane mechanizmy nie naruszają zasad zachowania anonimowości Internauty odwiedzającego nasze serwisy. Firma Neisa nie przekazuje podmiotom trzecim przetwarzanych informacji.  Dane te są gromadzone w logach serwerów i mogą zostać użyte jedynie w sytuacji podjęcia przez Internautę działań niepożądanych, lub niezgodnych z prawem.

W przypadku, kiedy zaistnieje wyraźna przesłanka lub zdarzenie potwierdzające naruszenie prawa, sprawa zostanie przekazana stosownym organom celem przeprowadzenia postępowania karnego.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z powyższymi zapisami, prosimy o zaprzestanie odwiedzania naszych stron internetowych oraz innych serwisów i usług udostępnianych przez firmę Neisa.

Firma Neisa zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych zmian w polityce prywatności i polityce cookies.